Voorbeeld ouderschapsplan

Hieronder vinden jullie een voorbeeld van een ouderschapsplan om een idee te krijgen.

Hebben jullie hulp nodig bij jullie scheiding? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wil je weten wat de kosten voor jou/jullie zouden zijn? Dat kan nu heel eenvoudig.

Bereken hier de kosten

                                                           Concept ouderschapsplan

 

De ondergetekenden,

Voornamen:
Achternaam:
Geboren op:
Te:
Met BSN nummer:
Nationaliteit:

Wonende te:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

hierna te noemen “de moeder”;

en

Voornamen:
Achternaam:
Geboren op:
Te:
Met BSN nummer:
Nationaliteit:

Wonende te:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

hierna te noemen “de vader”;

samen te noemen “de ouders”;


NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

De ouders zijn op (datum) te (plaats) met elkaar gehuwd;

Of:De ouders zijn op (datum) te (plaats) een geregistreerd partnerschap aangegaan;

Of:De ouders hebben een affectieve relatie gehad;

Uit deze relatie zijn de volgende kinderen geboren:

  • (naam kind) (BSN:   ) geboren op (datum) te (geboorteplaats);
  • (naam kind) (BSN:   ) geboren op (datum) te (geboorteplaats);

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen;

De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende de kinderen en over de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen zullen voorzien;

Zij wensen de resultaten van dit overleg in dit ouderschapsplan vast te leggen;

De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de andere ouder te bevorderen;

De ouders zijn zich er ook van bewust dat hun kinderen volgens de wet recht hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders;

De ouders hebben de kinderen betrokken bij het ouderschapsplan en het in hoofdlijnen met hen doorgenomen.

ZIJ VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: Algemeen

1.1     Voor de kinderen vinden de ouders de volgende zaken van centraal belang:

 

Artikel 2: Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

2.1     De ouders achten het in het belang van hun minderjarige kinderen dat zij na de scheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag over hen blijven uitoefenen. Zij vinden het ook belangrijk dat het contact tussen de kinderen en de ouders zo min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. De ouders zullen dan ook bevorderen dat de kinderen zo goed mogelijk contact hebben met ieder van de ouders.

Artikel 3: Hoofdverblijfplaats/verhuizing/paspoort

3.1     De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de vader / moeder.

3.2     Bij een voorgenomen verhuizing zullen de ouders vooraf met elkaar in overleg treden. Zij zullen max. … kilometer van elkaar / de basisschool blijven wonen.

3.3     De paspoorten/ID-kaarten van de kinderen zijn in beheer bij de vader / moeder. Hij / zij zal de paspoorten/ID-kaarten afgeven aan de andere ouder indien nodig voor een buitenlandse vakantie.

Artikel 4: Verzorging en opvoeding

4.1     Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken

De ouders zijn de volgende verdeling van de zorg- en opvoedingstaken overeengekomen:

Indien specifieke, zwaarwegende omstandigheden dit vragen, kan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in de toekomst aangepast worden.

4.2     Vakanties, feestdagen en bijzondere dagen
Aan het begin van het schooljaar en in januari zal er in onderling overleg een schema gemaakt worden waarin de verdeling van alle vakanties, feestdagen en bijzondere dagen worden opgenomen.

of

De verdeling van alle vakanties, feestdagen en bijzondere dagen bepalen de ouders in onderling overleg.

De verdeling zal zoveel mogelijk 50/50 zijn.

Op de dag zelf van de verjaardagen van de kinderen krijgt de ouder waar het betreffende kind op dat moment niet verblijft, de gelegenheid tot een viermomentje. De verjaardagen van de kinderen worden door beiden ouders gevierd. De kinderfeestjes worden door de ouders samen geregeld.

Op Moeder- en Vaderdag en de verjaardagen van de ouders verblijven de kinderen bij de betreffende ouder.

4.3     Vervoer

De ouder bij wie de kinderen het laatst verbleven, brengt de kinderen naar de andere ouder wanneer er gewisseld moet worden.

of

De ouders bepalen in onderling overleg wie de kinderen haalt/brengt wanneer er gewisseld moet worden.

4.4     Onderhouden van contacten

Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder telefonisch contact met de andere ouder, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze, niet in de weg staan.

4.5     Dagelijkse zorg

Gedurende de tijd dat de kinderen bij de vader verblijven is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en gedurende de tijd dat de kinderen bij de moeder verblijven is zij daarvoor verantwoordelijk. Zaken als lichamelijke verzorging, het dagritme, thuiskomtijden, bedtijd, zakgeld etc. zullen de ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervolgens, afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden, met de kinderen afstemmen.

4.6     Oppas

Indien de ouders onverhoopt iets anders hebben op dagen dat zij de zorg over de kinderen zouden hebben, wordt de andere ouder als eerste gevraagd. Indien dit niet kan zal geprobeerd worden een oppas te regelen.

Of

Indien de ouders onverhoopt iets anders hebben op dagen dat zij de zorg over de kinderen zouden hebben, regelen zij zelf een oppas.

4.7     Wettelijke aansprakelijkheid

De ouders zorgen er voor dat de kinderen bij degene bij wie zij staan ingeschreven tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd.

4.8     Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van de kinderen inleiden, zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.

4.9     Nieuwe partners

Als één van de ouders een nieuwe partner heeft gevonden die hij/zij aan de kinderen wil introduceren zal de andere ouder op voorhand geïnformeerd worden. De kennismaking tussen de kinderen en de nieuwe partner dient zorgvuldig, geleidelijk en weloverwogen te verlopen. Alleen een nieuwe partner waarvan hij/zij voornemens is om een lange relatie mee aan te gaan, zal als zodanig worden voorgesteld.

Artikel 5: Informatie en Consultatie

5.1     Communicatie

De ouders zullen wanneer dit nodig is, buiten de aanwezigheid van de kinderen, met elkaar overleg plegen, teneinde informatie uit te wisselen en elkaar te consulteren.

5.2     Schoolkeuze

Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk. De ouders zullen de kinderen afhankelijk van hun leeftijd en de omstandigheden betrekken bij deze keuze.

5.3     Schoolinformatie

De ouder, die de rapporten, nieuwsbrieven, het schoolrooster, of andere schoolinformatie zoals de informatie over evenementen of bijzondere bijeenkomsten ontvangt, zal deze direct ter kennisname doorleiden naar de andere ouder, voor zover de andere ouder deze informatie niet rechtstreeks van de school ontvangt. De ouders zullen de school vragen aan ieder gelijktijdig de berichtgeving toe te zenden. Beide ouders zullen zelf ook via de website van de school trachten de benodigde informatie in te winnen.

5.4     Ouderavonden

De ouders zullen de informatie- en ouderavonden (bij voorkeur) gezamenlijk of in onderling overleg apart/alleen bezoeken. De ouders zullen elkaar in de gelegenheid stellen een afzonderlijk contact met de school  te onderhouden, zulks in overleg met of op aanwijzing van de betreffende schoolleiding. Over het bijwonen van openbare bijeenkomsten (zoals vieringen, avondvierdaagse en dergelijke) zullen de ouders steeds tijdig vooraf afspraken maken.

5.5     Medische aangelegenheden

Ten aanzien van beslissingen betreffende de kinderen omtrent medische aangelegenheden geldt primair dat de ouders deze in onderling overleg nemen. Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede het kind op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.

De ouders maken onderling afspraken over de begeleiding van de kinderen bij (school) artsenbezoek en dergelijke.

De kinderen zullen op de polis van de ouder met de meest gunstige polis tegen ziektekosten verzekerd zijn.

Of

De kinderen zijn op de polis van de vader/moeder verzekerd tegen ziektekosten.

Artikel 6: Respectvol ouderschap

6.1     De ouders blijven de ouders van de kinderen. Termen als vader, moeder, papa en mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. Boodschappen omtrent de kinderen c.q. de gezinssituatie of wijzigingen die gaan optreden zullen de ouders steeds aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van de kinderen.

6.2     De ouders zullen elkaars positie naar derden toe respectvol benoemen en er voor waken dat derden zich in negatieve zin mengen in het ouderschap.

6.3     De ouders zullen elkaar naar de kinderen toe zoveel als mogelijk ondersteunen in ieders rol ten aanzien van de kinderen, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten worden gemaakt of zich problemen voordoen.

6.4     Signalen van de kinderen omtrent de andere ouder of diens leefsituatie worden door en tussen de ouders afgestemd zonder de kinderen daar verder mee te belasten.

Artikel 7: Andere familieleden

7.1     De ene ouder zal contact tussen de kinderen en de familieleden van de andere ouder niet in de weg staan.

7.2     Na overlijden van een van de ouders zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie van de overleden ouder en de kinderen intact te laten en zoveel mogelijk bevorderen.

Artikel 8: Kinderalimentatie

8.1     Kinderalimentatie – kosten

Van de kinderalimentatie worden de volgende kosten betaald: kleding, kapper, reguliere schoolkosten, sport, clubjes, cadeautjes kinderfeestjes, telefoon, ov, kinderopvang, gezamenlijke cadeaus en zakgeld. Overige, niet reguliere, kosten gaan in onderling overleg.

8.3     De ouders komen overeen dat de kinderalimentatie in ieder geval opnieuw bekeken dient te worden in  geval van:
– wijzigingen in het inkomen van de moeder of vader;
– wijzigingen in de zorgverdeling van de kinderen;
– wijzigingen in de kosten voor de kinderen.

Partijen zullen in ieder geval jaarlijks in januari hun inkomensgegevens aan elkaar overleggen en bekijken of een herberekening nodig is.

Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari 2021.

Artikel 9: Evaluatie/geschillen

9.1     De ouders zullen dit ouderschapsplan wanneer dit nodig is maar in ieder geval jaarlijks in januari met elkaar evalueren en daar waar nodig aanpassen. Indien zij meningsverschillen hebben over de uitvoering van dit ouderschapsplan of de invulling van de zorg en opvoeding zullen zij zich wenden tot Mediationbureau Midden-Nederland, of een andere erkende mediator, teneinde de gerezen geschilpunten tot een oplossing te brengen.

9.2     Indien partijen er niet in slagen om in onderling overleg na raadpleging van de mediator een passende regeling te treffen m.b.t. dit ouderschapsplan, is de meest gerede partij bevoegd de gerezen geschilpunten voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 10: Wijzigingen

10.1   De ouders zullen dit ouderschapsplan in onderling overleg kunnen aanpassen. Incidentele wijzigingen zullen informeel overeengekomen kunnen komen, structurele wijzigingen uitsluitend schriftelijk.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te (plaats) op                         2020,

Naam moeder                                       Naam vader