Kinderalimentatie

Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaan.

Uitgangspunten  berekening
Eerst wordt de Behoefte bepaald.
Om de kinderkosten (behoefte van de kinderen) vast te stellen worden de tabellen gebruikt die zijn opgesteld door de ‘Nibud Werkgroep Alimentatienormen’. Op basis van het gezamenlijke netto besteedbare inkomen wordt in de tabel bepaald wat de kosten van de kinderen zijn.

Uit de totale kosten van de kinderen per maand dienen alle kosten betaald te worden zoals onder andere de woonlasten, voeding, persoonlijke verzorging, kleding, telefoon, zakgeld, schoolkosten, contributies etc. Als de kinderopvangkosten erg hoog zijn moet besproken worden of het bepaalde bedrag voldoende is of dat de kinderkosten omhoog moeten.

Vervolgens wordt de draagkracht bepaald.
Volgens de wet en de alimentatienormen worden de kosten van de kinderen naar rato van de draagkracht (hoeveel kun je betalen?) toegerekend. Je hoeft nooit meer te bepalen dan dat je draagkracht hebt.

Dan wordt de behoefte met de draagkracht vergeleken.
De behoefte wordt verdeeld naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Zorgkorting
De ouders krijgen een zorgkorting van een bepaald % van de kosten van de kinderen op de dagen dat zij bij hen verblijven.

Jaarlijkse verhoging
Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Jullie vinden hier de meest recente percentages.

Hoe wordt het percentage bepaald?
De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Indexering 2007-2017 in percentages

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8 2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3% 2,1%

Stel je ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Wijzigingen
Het is aan te raden om bij wijzigingen een nieuwe berekening te laten maken, denk hierbij aan:

– wijzigingen in het inkomen van de moeder of vader;
– wijzigingen in de zorgverdeling van de kinderen;
– wijzigingen in de kosten voor de kinderen.